Menu Zamknij

Regulamin

serwisu www.kasperowicz.net.pl
z dnia 02 września 2019 r.

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego www.kasperowicz.net.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów, zawierających informacje nt. aktywnego odchudzania,biegania i pochodnych tematów. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania z Serwisu określone w przedmiotowym Regulaminie.

§ 2
Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

Serwis – (domena www.kasperowicz.net.pl) zorganizowana platforma informatyczna podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi dokonywania zakupu produktów oferowanych przez Administratora, jak i korzystanie z darmowych publikacji znajdujących się w serwisie internetowym. Oraz korzystania z mechanizmów wyszukiwania dostępna pod adresem www.kasperowicz.net.pl.

Administrator – wyłączny właściciel domeny internetowej www.kasperowicz.net.pl. „Pro Dystans Zdzisław Kasperowicz ul. Koszalińska 7/27, 76-200 Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ul. Młyńska 4 76-200 Słupsk. Nip 767 114 16 36 Regon 364345688, Adres poczty elektronicznej zdzislawkasperowicz1@gmail.com Tel. 608 581 268

Użytkownik- każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta i nabywa produkty płatne za pomocą Serwisu.

Autor – firma Pro Dystans Zdzisław Kasperowicz, zarejestrowana pod adresem ul. Koszalińska 7/27, 76-200 Słupsk

Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych zawartych w Bazie informacji do której wyłączne prawa ma Administrator.

Baza informacji – oznacza zbiór informacji zgromadzonych na Serwisie według określonej systematyki i metody, dostępnych dla każdego Użytkownika Serwisu za pomocą środków informatycznych, zawierająca przedstawione wyłącznie w sposób poglądowy, przykładowy i nie wyczerpujący informacje nt. aktywnego odchudzania, biegania jak i zdrowia.

Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki elektroniczne będące podstawowym składnikiem produktu. W tym też pliki będące dodatkiem do produktu.

Produkt – to usługa odpłatnego dostępu do określonych materiałów oraz materiałów dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez autora na rzecz użytkownika, za pośrednictwem serwisu. Jest to również usługa współpracy dietetycznej, treningowej jak i poprawy zdrowia, którą podejmuje Autor z Użytkownikiem.

Produkt Bezpłatny – to produkt, który jest udostępniony nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Newsletter – to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkowników, automatyczne otrzymywanie od Administratora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, ciekawostkach nt. aktywnego odchudzania, biegania i zdrowia, oraz nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

Kodeks cywilny – to ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Umowa współpracy – to umowa sprzedaży Usługi zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Autorem za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

§ 3
Zasady ogólne

1. Serwis jest dedykowany do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji o skutecznych metodach stosowania aktywnego odchudzania, biegania jak i poprawy zdrowia.
2. Serwis przedstawia w sposób poglądowy, przykładowy i niewyczerpujący informacje na temat aktywnego odchudzania, biegania jak i poprawy zdrowia.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłączne prawo korzystania z Serwisu, na warunkach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
4. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
5. Administrator Serwisu www.kasperowicz.net.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów innych niż edukacyjny.
6. Administrator Serwisu nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów i przerw oraz że sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności i przydatności uzyskanych informacji.
7. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, o ile takie regulaminy szczegółowe zostały Użytkownikowi przedstawione.
8. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zdzislawkasperowicz1@gmail.com.
9. Struktura domeny internetowej www.kasperowicz.net.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania Serwisu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu.
10. W przypadku zainteresowania przez Użytkownika otrzymywaniem większej ilością materiałów lub produktów oferowanych przez Serwis www.kasperowicz.net.pl, może on być poproszony o zapisanie się do newslettera, dzięki któremu otrzyma dodatkowe materiały. W tym celu Użytkownik może być poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak Imię i adres e mail.
11. Z chwilą dokonania rejestracji w Newsletterze, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji.
12. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
13. Zawarcie Umowy Sprzedaży usługi pomiędzy Użytkownikiem a Autorem następuje po uprzednim wysłaniu Użytkownikowi przez Autora stosownej Ankiety wraz z formularzem zawarcia umowy. Użytkownik zobowiązuje się wypełnić taką ankietę wraz z formularzem umowy, która ma na celu określić okres trwania usługi, kosztów tejże usługi, metod płatności a także określić informacje związane ze stanem zdrowiem użytkownika, poziomem wytrenowania, gustami kulinarnymi, trybem pracy zawodowej itp. Po wypełnieniu niniejszej ankiety wraz z formularzem i dostarczeniem jej Autorowi, umowa nabiera mocy prawnej.
14. Po złożeniu Zamówienia Autor niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Autora Użytkownikowi stosownej wiadomości e mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Autora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Autorem a Użytkownikiem.

§ 4
Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Każdy Użytkownik Serwisu, korzystając z domeny www.kasperowicz.net.pl akceptuje bez żadnych zastrzeżeń postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Administrator niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.
4. Użytkownik Serwisu upoważniony jest do nieodpłatnego korzystania z udostępnionej mu treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku.
5. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczonych na Serwisie do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania niezgodne z powyższymi postanowieniami.

Składanie i realizacja zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
2. Produkt udostępniany jest na e maila Użytkownika, po dokonaniu i zaksięgowaniu przelewu na koncie. Od tego momentu Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
4. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i nie są podwyższane o kwotę VAT.
5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim e mailu mógł być otwarty.
7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów bezpośrednio po dokonaniu i zaksięgowaniu przelewu.
8. Faktury zwykłe wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią produktu. Użytkownik ma również prawo wydrukować produkt, tylko i wyłącznie na własny użytek.
4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e mailowy zdzislawkasperowicz1@gmail.com
2. Wszelkie inne reklamacje związane z zakupionymi produktami, usługami itp. można zgłaszać w formie pisemnej e mailowej na adres: mampkontakzdzislawkasperowicz1@gmail.com lub przesyłając ją listem na adres Administratora w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko, tak by Administrator mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
3. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
4. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 14 dni wystąpić do Administratora z reklamacją.
5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Administrator udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Administrator zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Administratora, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

Faktury

1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej, lub drukowanej w przypadku kontaktu osobistego Użytkownika z Administratorem.
2. Użytkownik otrzymuje faktury zwykłe w formie elektronicznej w postaci pliku PDF lub zwykłej na podanego wcześniej e maila.
3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
4. Postanowienia 1-3 powyżej nie dotyczą konsumentów.

Płatności

Autor udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży i zakupionych produktów:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej.
2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym produktu lub usługi.
3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Autora w Banku PKO BP
na rachunku nr. 16 1020 4649 0000 7702 0198 1133
4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (https://przelewy24.pl). Regulamin serwisu płatności znajdą Państwo pod tym adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
5. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub kupna produktu.
6. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 5
Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik korzystający z Systemu ma możliwość:
a) korzystania z zamieszczonych na Serwisie informacji, które mają wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny;
b) korzystania z Wyszukiwarki;
c) wydrukowania informacji zamieszczonej na Serwisie.

2. Użytkownikowi niedozwolone jest:
a) modyfikowania informacji zawartych na Serwisie;
b) wykorzystywanie lub posługiwanie się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami indywidualizującymi zamieszczonymi w Serwisie przez Administratora;
c) wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych celów niż osobisty użytek.

3. Administrator:
a) ma prawo zmienić Regulamin i dokonać jego modyfikacji w każdym czasie;
b) ma prawo do dokonywania ciągłych zmian w materiałach i informacjach zamieszczonych
na Serwisie.

§ 6
Warunki techniczne

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z programem Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub podobnym (np. FireFox, Mozilla, Opera, Safari), z włączoną obsługą Cookies.
2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu i bezpieczeństwa Użytkownika.

§ 7
Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

1. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a zawarte w Serwisie informacje o lekach, suplementach lub innych substancjach mają wyłącznie charakter poglądowy, edukacyjny, niewiążący i przykładowy.
2. Administrator nie gwarantuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Administrator ma w szczególności
prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść czy układ graficzny.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencję ewentualnych nieprawidłowości jakie mogą wystąpić z działaniu Serwisu.
4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika w szczególności związaną z wykorzystaniem informacji zawartej w Serwisie.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych jakie zostaną udostępnione Użytkownikowi.

§ 8
Zastrzeżenie

1. Administrator zastrzega sobie prawo do integracji w strukturę techniczną Sieci w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, itp.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu.
c) korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
e) błędy, pomyłki, przeoczenia jakie mogą pojawić się w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.
4. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu, w szczególności za poprawność nazw leków, suplementów czy substancji których stosowanie przez osoby uprawiające sport może być uznane za zabronione.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Administrator w każdym czasie ma prawo dokonać zmian Regulaminu. Uczestnik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.
2. Wszystkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 roku i wiąże w tej wersji od dnia jego zmiany lub odwołania.